365 Μέρες | Από 9 πμ έως Δύση ήλιου
GR | EN

Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο αποτελεί το μοναδικό ζωολογικό πάρκο στην Ελλάδα. Είναι μέλος της EAZA (Ευρωπαϊκή Ένωση Ζωολογικών Κήπων και Ενυδρείων) και της ΕΑΑΜ (Ευρωπαϊκή Ένωση για τα Θαλάσσια Θηλαστικά) και ως μέλος τους τηρεί όλες τις αυστηρές προδιαγραφές που απαιτούνται για την ευημερία των ζώων.

 

Κεντρική έννοια στη φιλοσοφία του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου είναι η επιμόρφωση του κοινού, παράλληλα με την ψυχαγωγία. Η ενημέρωση του κοινού γύρω από το ζωικό βασίλειο, καθώς και η προσπάθεια διατήρησης και αναπαραγωγής των απειλούμενων ειδών - ένα 30% περίπου των ζώων του Πάρκου είναι σπάνια ή ακόμα και υπό εξαφάνιση - αποτελούν βασικούς στόχους του Πάρκου.

 

Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο αναγνωρίζει ότι η διατήρηση της άγριας ζωής και οι καθημερινές δραστηριότητες που αυτή περιλαμβάνει, δύναται να δημιουργήσει περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδίως στους τομείς της παραγωγής αποβλήτων, της χρήσης νερού και της κατανάλωσης ενέργειας. Για την ελαχιστοποίηση των ως άνω περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεσμεύεται να χρησιμοποιεί κάθε φορά τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές που θα υποστηρίζουν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Ιδιαίτερα, το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο δεσμεύεται να:

 

  • Βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις σε σχέση με τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του.
  • Συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και τα πρότυπα που σχετίζονται με τους ζωολογικούς κήπους.
  • Επανεξετάζει διαρκώς όλες τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του για τον εντοπισμό, τον ποσοτικό προσδιορισμό και την αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον.
  • Παρακολουθεί, προλαμβάνει και περιορίζει τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις από τη λειτουργία του στο περιβάλλον και την τοπική κοινωνία.
  • Αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά του στη χρήση της ενέργειας, του νερού και των φυσικών πόρων.
  • Περιορίζει τα απορρίμματα μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης, όπου αυτό είναι εφικτό.
  • Αναπτύσσει κατάλληλα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών για ενδεχόμενα συμβάντα προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους.
  • Εκπαιδεύει το προσωπικό του με σκοπό την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σε σχετικά περιβαλλοντικά θέματα και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτών.
  • Αναπτύσσει διαρκώς εκπαιδευτικά προγράμματα για τους επισκέπτες, με σκοπό την κατανόηση των περιβαλλοντικών θεμάτων και των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης.
  • Κοινοποιεί την περιβαλλοντική πολιτική του σε όλους όσους σχετίζονται άμεσα με αυτό, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού, των εθελοντών, των επισκεπτών, των προμηθευτών, των εργολάβων, των αρμόδιων αρχών, των τοπικών κοινοτήτων και άλλων σχετικών οργανισμών.

 

 

Η διοίκηση του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου