365 Μέρες | Από 9 πμ έως Δύση ήλιου
GR | EN


Πολιτική συλλογής προσωπικών δεδομένων

 

 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει ως βασική προτεραιότητά την προστασία της εμπιστευτικότητας  και της ιδιωτικότητας των πληροφοριών που της παρέχονται και συμμορφώνεται διαρκώς με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, προκειμένου να ενημερωθείτε επαρκώς αναφορικά με το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε.

Ως μέρος αυτής της θεμελιώδους υποχρέωσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει δεσμευτεί να προστατεύει και να χρησιμοποιεί με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεγεί είτε διαδικτυακά είτε μέσω των επαγγελματικών υπηρεσιών που παρέχει είτε μέσω της επικοινωνίας/συνεργασίας με κάθε τρίτο μέρος. Βασική μας μέριμνα είναι να επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που τα υποκείμενα μας έχουν παρασχέσει με τη συγκατάθεσή τους, έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε σ’ αυτούς πληροφόρηση ή/και υπηρεσίες ή πληροφορίες σχετικά με επαγγελματικές ευκαιρίες.   

 Κατά την αποστολή μηνύματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας του site www.atticapark.com , ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως: Όνομα, Επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κ.α. Προσωπικά στοιχεία μπορεί επίσης να ζητηθούν και για τη πρόσβαση σε κάποιες από τις υπηρεσίες του www.atticapark.com.


Το atticapark.com ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ' οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την:
•    εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το atticapark.com στους χρήστες του,
•    ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών,
•    επιλογή του περιεχομένου που προσφέρεται στους χρήστες, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις,
•    ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες του atticapark.com ,
•    ενημέρωση τους σχετικά με νέες υπηρεσίες,
•    εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site.
•    επικοινωνία του atticapark.com με τους επισκέπτες του
Κατ' εξαίρεση το atticapark.com δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:
•    Έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για τη καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων,
•    Η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται το atticapark.com και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από το atticapark.com
•    Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.